روش طبقه بندی دانشگاه‌های اتریش


کالج های اتریش به دو تیم دانش کده و موسسه خوب فنی طبقه بندی می گردند که هر دو تیم مورد قبول اداره علم ها جمهوری اسلامی ایران میباشند . در سیستم دانش گاه آغاز ترم نخستین , اولِ ماه اکتبر و آغاز ترم دوم , نخستین ماه مارس و انتها آن پایان ژوئن است . موسسه خوب فنی با مدرسه ها اوایل سپتامبر به مراد ترم فصل‌زمستان و نخستین فوریه به مراد ترم فصل تابستان استارت میشوند و پایان ژوئن به اتمام می رسند .

در دانشکده شخص تنها ۳ جایگاه می‌تواند در طول های مشخص و معلوم شده برای هر واحد کمپانی نماید . این تایم ها اکثر زمان ها سه یا این که ۴ جایگاه در ترم اعلام می گردند . کمپانی در هر آزمون سوای حضور در کلاسها ( در‌حالتی که کار عملی نداشته باشد ) و در هر زمان از ترم از نگاه دانش کده مانعی ندارد . در موسسه های خوب فنی عدم قبولی در امتحان و همینطور در آزمون جبرانی آن یعنی آن ترم را مجدد تماما بخواند . موسسه های خوب فنی فشرده خیس می‌باشند و دانشکده علمی کاربردی محسوب می‌شوند .

نکات حالت علم آموزی در اتریش

به خواسته اخذ قبول برای دانشجو ها بیگانه اضطراری نیست که حتما گواهی لهجه آلمانی داشته باشند و دانش جو می تواند بعداز اخذ قبول در مرز و بوم ذی‌ربط فراگیری های لهجه را سپری نماید . برای افرادی که لهجه آلمانی نمی دانند , ۳ ترم ضروری است که گویش یادگرفتن ببنند . هزینه فراگیری گویش در هر ترم ۳۸۰ یورو است .

اگر شخصی در کشور‌ایران مدت کارشناسی را در دانشکده آزاد گذرانده باشد نمی تواند برای فوق لیسانس ناپیوسته مبادرت نمایدبلکه می بایست برای عصر ارشد پیوسته تقاضا نماید و بعد از ورود به دانشکده تقاضای بررسی پرونده تحصیلی خویش را داشته باشد که آنجا معلوم می شود از کدام ترم کارشناسی میتواند تحصیلات خویش را آغاز نماید و پیوسته تا ارشد ادامه دهد . کسانی که در دانش گاه های سراسری گواهی گرفته اند , قادرند برای ارشد مبادرت کنند البته این مسئله هم به خویش کالج در اتریش وابسته است چراکه جایگاه علم آموزی اتریش در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران 1 سال پیش خیس است و ممکن است بعضا از دروس آنان را پذیرش نمایند و دانش جو از 1سال تحت خیس به ادامه علم آموزی ادامه دهد .

درمجموع بایستی مدارک تحصیلی به اتریش ارسال شود و خویش دانش کده بسته به ریز نمرات دانش جو معین نماید که شخص از چه ترمی در اتریش قادر است ادامه علم آموزی خویش را آغاز نماید . بعد از فارغ التحصیلی در اتریش شما کارت قرمز‌رنگ سپید قرمز‌رنگ دریافت میکنید که بر اساس این است تا ۱۲ ماه جویای کار باشید و در‌صورتی‌که کار پیدا نمائید شرایط اقامت شغلی منجر اقامت دایم اتریش می شود .

https://bestbuy.sites.ucsc.edu/2019/07/17/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4/